Judul: Ajaran Tarikat Syekh Yusuf dan Pengaruhnya di Banten
Penulis: Dr.H.M.Arfah Shiddiq,M.A
Penerbit: PT Kretakupa Print, Makassar
ISBN: 978-602-9060-79-9
Tebal: 145 hlm
Tahun terbit: 2014
Cetakan: Pertama
Genre: Religius, Kajian Hasil Penelitian

Dari hasil pengkajian penulis terhadap beberapa karya tulis Syekh Yusuf dan kondisi obyektif masyarakat Banten pada saat penelitian, ditemukan bahwa Syekh Yusuf mengajarkan tasawuf dan tarikat khalwatiah melalui komunikasi dakwah yang mudah diserap masyarakat.

Corak aliran tasawuf Syekh Yusuf adalah gabungan antara aliran tasawuf Sunni dan Wahdah al-Wujud dengan interpretasi yang sedikit berbeda dengan Ibn ‘Arabi, serta aliran tasawuf ittihad dari Abu Yazid al-Bustami yang diformulasi dalam bentuk fana’ fi Allah dan baqa’ bi Allah.

Ajaran pokok tarikat Syekh Yusuf berkisar pada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mengacu kepada peningkatan kualitas akhlak yang mulia (al-akhlak al-karimah) serta penekanan melakukan amal shaleh dan zikir (latihan kerohanian). Ibadah shalat dan zikir dalam tarikat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting, sehingga setiap pengikutnya wajib mengamalkan zikir, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok (berjama’ah).

Muhammad Arfah Shiddiq, dilahirkan di Ujung Pandang, 5 Februari 1951. Ia berprofesi sebagai dosen kopertis Wilayah IX dipekerjakan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Ia juga aktif sebagai muballigh di Sulawesi Selatan. Dalam aktifitas sosial, ia diberi amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (2006-2015), Wakil Ketua Tanfidziyah Nadlatul Ulama Sulawesi Selatan (2013-2018), dan masih banyak peran lainnya.

Hasil peer review buku Ajaran Tarikat Syekh Yusuf dan Pengaruhnya di Banten dapat dilihat di:

http://www.umi.ac.id/hasil-peer-review-ajaran-tarikat-syekh-yusuf-buku-karya-arfah-shiddiq/